АТЛАС СЕКЮРИТИ - Atlas Security.Dir.BG

 

Връзки
ATLAS SECURITY
Услуги
Публикации
Новини
За контакти
ISO 9001:2008Публикации / Наредба № 279 от 17.11.2008 г.

Наредба № 279 от 17.11.2008 г.
27.03.09 14:26

Автор: Интензивно 2-дневно обучение
Интензивно 2-дневно обучение във връзка с Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г.

Интензивно 2-дневно обучение, с подчертана практическа насоченост във връзка с Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност  приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г.

 

Теми:

Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор във връзка с Методическите указания и насоки на МФ за управление на риска и Закона за електронното управление;

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно ПМС 279/17.11.2008 г.   ISO 27001:2005 и БДС ISO 27002:2008.

Закона за защита на класифицираната информация;  организация сигурността без конфликт със закона и обществения морал;

Разработка, внедряване и управление на СУИС – Системи за управление на информационната сигурност.  Качествен подбор на ключов персонал и служители по сигурността и СУИС;  „Описание на длъжността” и длъжностните характеристики в съответствие с Кодекса на труда и ISO 27001:2005;

Постоянен мониторинг на персонала. Диагностиране на „прединцидентно поведение” и нагласи за измами и саботаж от настоящи и бивши служители.  Легитимни средства за решаване на проблеми с „вътрешните нарушители” и „конкуренцията” Идентификация и корекция на законови несъответствия и несъответствия със СУИС в правилниците и вътрешните процедури;

Разработка и приложение на стратегия и рамка за управление на риска,  идентификация на рисковете от външната и вътрешна среда за организациите и личната сигурност;

Приложение на методики за оценка на риска;

Подготовка на рисков профил на организацията, бизнес дейностите и персонала;

Управление на рисковете в бизнеса, при обществени поръчки и проекти по програми на ЕС;

Ефективно използване на капацитета на охранителните фирми за гарантиране физическата сигурност на персонала и активите на организациите;

Осигуряване и прилагане ефективни и изгодни средства и техники за IT- сигурност в обикновена среда и в условията на „Електронно правителство”.

 

За повече информация, записване и участие, ползвайте контактната форма в нашата интернет страница  http://atlas-security.dir.bg  или  тел. 0888 990 109.

Начало
0.0964